زانو درب دار

در انبار

زانو درب دار قطعه کارامد در صنعت برق می باشد. در مورد نحوه تولید این قطعه باید اشاره شود که از ریخته گری گالوانیزه گرم استفاده تولید و مورد مصرف قرار می گیرد.

این قطعه از آن دسته قطعه های مقرون به صرفه برای محیط های مختلف می باشد.

سایز زانو درب دار برق گالوانیزه گرم

  • زانودرب دار گالوانیزه گرم  13.5
  • زانودرب دار گالوانیزه گرم 16
  • زانودرب دار گالوانیزه گرم 21
  • زانودرب دار گالوانیزه گرم 29
  • زانودرب دار گالوانیزه گرم 36
  • زانودرب دارگالوانیزه گرم 42
  • زانودرب دار گالوانیزه گرم 48

 

مزیت استفاده از زانو درب دار قیمت مناسب در مقایسه با نمونه های مشابه دیگر می باشد. دقت شود در تولید این قطعه جهت جلو گیری از زنگ زدگی از پوشش گالوانیزه گرم استفاده می شود.
همچنین داخل این قطعه ماشین کاری شده و مورد مصرف قرار می گیرد.